Lũ trẻ cười:
Sự thông minh và tình yêu của chúng tôi
Là những trò chơi...
Tuổi trẻ ca:
Trò chơi và sự thông minh của chúng tôi
Là tình yêu...
Người già suy tư:
Tình yêu và trò chơi của chúng tôi
Là sự thông minh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)