Anh vừa bị mất chiếc phone
Vẫn còn trong đó mùi thơm em dành
Anh bên cạnh đài phát thanh
Xen chung các trạm phát thanh cùng lần
Có bài ru tiếng Ba Lan
Chọn riêng ra nó khỏi làn sóng âm
Anh chờ giữ nhịp, tan dần
Rồi như quay lại thật gần với anh

Em có nhận được phone anh
rằng anh sẽ đánh hơi nhanh đủ vừa
may ra làm nóng nhựa chưa
Cho em hơi thở lưa thưa vỡ oà
Nếu em không muốn trở qua
Trên phone em nói thế nào với anh
Em không quay lại sao đành
Để anh phân giải ngọn ngành với em