Dấu vết mây bay mặc tự nhiên
Đông tây nam bắc một trời liền
Non sông vạn dặm buồn quê cũ
Gió tuyết mười năm trải ải biên
Ký Bắc tên cao không có ngựa
Tây Giang thơ đến nét riêng thiền
Mễ Gia thư hoạ còn mô phỏng
Hồn mộng qua sông đuổi kịp thuyền

tửu tận tình do tại