Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 13:57 bởi tôn tiền tử
Lưu Ngang 劉昂 (? - khoảng 1208) tự Tử Ngang, người Hưng Châu (nay là Thiểm Tây) đời Kim, đỗ tiến sĩ năm Đại Định thứ 19 đời Kim Thế Tông, trải các chức Thượng thư tỉnh duyện, Phó sứ chuyển vận lộ Bình Lương, sau vì tang mẹ xin từ chức. Đầu năm Thái Hoà đời Chương Tông, ông được tiến cử làm Tư nghiệp quốc tử, thăng dần đến Tả ty lang trung, sau bị biếm làm Phán quan lưu thủ Thượng Kinh, mất trên đường đi. Tác phẩm còn 11 bài thơ chép trong Trung Châu tập.