Cũng đêm này hai mươi năm trước
Bên gió trăng, đèn đuốc cùng vui
Tháng năm thay đổi cuộc đời
Áo đay tôi mặc gặp người quan to

tửu tận tình do tại