Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 20:54 bởi tôn tiền tử
Lưu Bính 劉炳 tự Ngạn Bính 彥炳, người Bà Dương, năm Hồng Đức thứ nhất dâng thư thuyết pháp được nhận chức Trung thư điển thiêm, sau làm tới chức Thị ngự sử.