Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triều Thuyết Chi (5 bài)
- Chu Bang Ngạn (16 bài)
- Hạ Chú (21 bài)
- Lý Phác (1 bài)
- Khắc Cần thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/10/2013 20:45 bởi Vanachi
Lý Trĩ 李廌 (1059-1109) là văn nhân thời Bắc Tống, tự Phương Thúc 方叔, người Hoa Châu (nay là huyện Hoa, Thiểm Tây). Ông mồ côi từ nhỏ, Tô Thức biết ông qua chữ nghĩa. Ông thi tiến sĩ năm đầu Nguyên Hựu không đậu, dâng thư nói về tình hình biên ải, lúc bấy giờ cho là phải, nhưng chưa được việc gì ông đã mất, là một trong “Tô môn lục tử”. Tác phẩm có Tế Nam tập.