Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 28/08/2016 14:36

哭田布

魏師臨陳卻抽營,
誰管豺狼作信兵。
縱使將軍能伏劍,
何人島上哭田橫。

 

Khốc Điền Bố

Nguỵ sư lâm trận khước trừu doanh,
Thuỳ quản sài lang tác tín binh.
Túng sử tướng quân năng phục kiếm,
Hà nhân đảo thượng khốc Điền Hoành?

 

Dịch nghĩa

Quân sĩ Nguỵ Bác khi lâm trận lại nhổ trại rút lui,
Ai là người có thể giữ được lòng tin cho lũ bộ hạ lòng lang dạ sói này?
Cùng đường tướng quân rút kiếm tự sát,
Xưa có ai trên hải đảo khóc thương Điền Hoành không?


Điền Bố (784-822) tự Đôn Lễ, người đương thời với tác giả, có công bình định Sái Châu, được phong ngự sử trung thừa, sau làm tiết độ sứ Hà Dương. Khi vua hạ chiếu cho Bố đem quân tiếp ứng Thâm Châu, quân sĩ không tuân lệnh, Bố rút kiếm tự sát.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân Nguỵ rút chạy khi lâm trận
Lính thay lòng để hận cho ai
Đường cùng tướng rút gươm dài
Người trên hải đảo có ai khóc Hoành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chưa đánh Nguỵ quân bỏ chạy ngay
Lòng tin ai kể bọn lang sài.
Đường cùng tướng bỏ gươm hàng phục.
Ai khóc Điền Hoành ở đảo này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời