Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 01/04/2014 12:53 bởi tôn tiền tử
Lý Hồi 李回 vốn tên là Lý Triền 李躔, tự Chiêu Hồi 昭回, sau đổi thành Chiêu Độ 昭度, tước phong Lũng Tây quận công, thuỵ Văn Ý 文懿, không rõ năm sinh mất, làm tể tướng dưới triều Đường Vũ Tông (840-846).