Ngựa mới cưỡi, yên viền ngọc trắng
Giao tranh xong trăng lạnh lùng soi
Đầu thành trống động chưa nguôi
Đao vàng trong vỏ còn tươi máu thù.