Trước tới nay chưa hề thành đạt
Thất bại rồi thân xác suy tàn
Soi gương mà tự cười khan
Sương pha mái tóc trắng lan khắp đầu
Tự xét lòng nỗi đau cam chịu
Bóng khô khan vẫn níu mà thôi
Lý đào đâu nói tiếng người
Núi nam rút cuộc thân tôi ông già

tửu tận tình do tại