Nàng là đạo sĩ Ngô Giang,
Hoa sen rộ nở trên khăn đội đầu.
Áo không thấm nước, bảy màu,
Khác nào mây sớm Dương Đài hoá thân.
Mang giày ngàn dặm dưới chân,
Đi không vướng gót bụi trần tục duyên.
Xuống miền Nam Nhạc tìm tiên,
Mong bái kiến phu nhân hiền Nguỵ Hoa.

tửu tận tình do tại