Mười trượng lâu thuyền vào vịnh Việt,
Tướng quân buộc lụa bên thành hàng.
Ngày nay nhất thống triều Trung Quốc,
Sông ấy xin thề, tôi tiểu bang,
Từ thuở cánh lông vào phụ thuộc,
Dẫu rằng vảy vụn cũng vinh quang.
Ngày xưa trăm tuổi Tần Đà lão,
Sao mãi thi thư trệ một phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.