Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Dữ (4 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Nguyễn Sư Hựu (1 bài)
- An Khí Sử (1 bài)
- Lê Quang Bí (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/06/2017 19:50 bởi tôn tiền tử
Lê Tương Dực 黎襄翼 (1495-1516) đôi khi gọi là Linh Ẩn Vương 靈隱王, là vị hoàng đế thứ chín của nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1509 đến năm 1516, tổng cộng 7 năm. Ông được đánh giá là người có công khi lật đổ Lê Uy Mục, sửa sang việc học, khôi phục văn miếu, xứng đáng kế thừa sự nghiệp của Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, làm rạng danh cơ nghiệp. Khi quốc khố sung túc, ông sai Vũ Như Tô xây dựng điện 100 nóc, lại xây công trình quy mô lớn là Cửu Trùng Đài, làm nhiều cung điện quy mô hơn xung quanh. Cũng vì vậy, tài nguyên dần suy kiệt, người lao động bị sai đi xây dựng kiệt sức, tạo mầm mống để cho bọn loạn thần phiến loạn.

Năm 1515, Nguyên quận công Trịnh Duy Sản nghe lời thuộc hạ và Thái sư Lê Quảng Độ 黎廣度, đang đêm đem quân vào kinh sư, truy lùng và bắt giết Lê Tương Dực lập tông thất Lê Y 黎椅 lên thay, tức Lê Chiêu Tông.