Xa xôi muôn dặm ngạo phong trần
Ngay chẳng hay quyền luỵ tấm thân
Sở bắc mười năm suông vị trí
Doanh tây một sớm rước hoàng ân
Rách bươm quần áo không thay kiểu
Cút hót lời nam tiếng cách tân
Nước chớ báo đền nhà chớ nhớ
Bòng bong đầu rối uổng thành nhân