Đường đời ngất ngưởng đến bây giờ,
Mấy chuyện trần gian cũng biết sơ.
Nhật nguyệt xoay vần ra năm tháng,
Càn khôn dịch chuyển định thiên cơ.
Đúng sai phải trái đôi đường rẽ,
Thành bại hơn thua một nước cờ.
Ví thử sinh ra thời loạn lạc,
Tướng tinh há chịu để lu mờ.

9/2015