Ông nghĩ làm sao, tôi nghĩ sao
Chữ tâm ông đáng một hai hào
Đừng vì tôi nhỏ mà khinh rẽ
Chớ nghĩ ông to lại tự cao
Gia Cát đa mưu còn bỏ mạng
Vân Trường dũng mãnh cũng rơi đao
Ai về nhắn nhủ người phương Bắc
Máu đổ ra dầu có đáng bao?