Xe nối đoàn xe lên tuyến đầu
Tháng ba còn buốt đá ngầm sâu
Nghĩ thương chú ếch kêu khạn tiếng
Bom nổ liên hồi phải sấm đâu!


1972

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999