Vây trăng mòn mỏi mấy sao gầy
Quanh ta trắng vếu bộn xác ngày
Nghe cóc ngiến răng mùa thu bã
Lòng đã già nua mưa bóng mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]