Đá chảy theo dòng nhũ đọt mưa
Đưa chiếc thuyền câm cập bến nói
Dùng dằng vướng bận mấy đong đưa
Hang động dơi cười tanh máu muỗi

Không nói làm sao không nói đi
Để lòng ngưng bặt ngấn ầm ì
Đời ai trống trải thời bươn chải
Đâu bước chân voi trầm bước uy

Nắng nay vàng vọt hoa không thắm
Lẽ đời thịnh suy sâu hoá bướm
Lòng ta hang mộng mò mẫm đi
Sờ mãi không voi cãi nhau gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]