Người đến người đi trơ sỏi đá
Một sinh một tử nhờn cõi ma
Xao xuyến tay người cây chợt lá
Thao thức chân trời nụ sắp hoa.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022