Người đến người đi trơ sỏi đá
Một sinh một tử nhờn cõi ma
Xao xuyến tay người cây chợt lá
Thao thức chân trời nụ sắp hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]