Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
Tạo ngày 22/05/2020 08:25 bởi Vanachi
Lâm Hồng 林洪 tự Long Phát 龍發, hiệu Khả Sơn 可山, người Tuyền Châu (nay thuộc Phúc Kiến) đời Nam Tống, đỗ tiến sĩ.

 

Tuyển tập chung