Trên điện áo rồng mờ nhật nguyệt,
Trong nghiên cờ quạt bóng như đan.
Luận bàn lễ nhạc ba nghìn chữ,
Đối đáp sân son trước nắng tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.