Ngày em đến
Mà không em không đến!
Dù chỉ là chưa chắc lắm đâu
Cũng là ngày lo âu!
Ngày vội tàn, mặt trời lặn rất mau.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)