Sống hay chết cũng một lời
Sống già tất chết ở đời mãi ru
Thế thì sống chết mặc dù
Thân này hà tất có gì vấn vương
Mà lên chừng núi khóc thương


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)