09/08/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống và chết
생과 사

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 06:04

 

Nguyên tác

살았대나 죽었대나 같은 말을 가지고
사람은 살아서 늙어서야 죽나니,
그러하면 그 역시(亦是) 그럴듯도 한 일을,
하필(何必)코 내 몸이라 그 무엇이 어째서
오늘도 산마루에 올라서서 우느냐.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Sống hay chết cũng một lời
Sống già tất chết ở đời mãi ru
Thế thì sống chết mặc dù
Thân này hà tất có gì vấn vương
Mà lên chừng núi khóc thương
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Sống và chết