Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.


Khảo dị:
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai nên chẳng đặng gần với em.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975