Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009