Vợ đẹp càng tổ đau lưng,
Chè ngon tức bụng, thuốc ngon quyện đờm.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969