Vì mây cho núi lên trời,
Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng.
Vì chuôm cho cá bén đăng,
Vì tình nên phải đi trăng về mờ.


Khảo dị:
Vì mây cho núi liền trời,
Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng.
Vì chuôm cho cá bén đăng,
Vì tình nên phải đi trăng về mờ.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)