Trong làng bà tú, bà cai.
Có khôn thà lấy vợ hai cho chồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975