Trời đất một vùng,
Bắc nam đôi ngả,
Phận hồng nhan buồn bã thiếp lo.
Sầu từ bể Sở, sông Ngô,
Lấy ai săn sóc sớm khuya việc chường.
Ai làm nam bắc đôi đường,
Chiếu chăn tếch lác, buồng hương lạnh lùng.
Trời ơi, có thấu tình chăng.
Một ngày thiếp bén duyên chàng,
Bướm ong sum họp, phượng hoàng bưa đôi.
Tưởng rằng trên thẳm dưới khơi,
Phòng khi lở đất long trời có nhau.
Ai ngờ chim lưới, cá câu,
Chơ vơ ai biết ai đâu mà tìm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004