Trên trời có ông sao Tua,
Ba Làng, Trà Lũ có vua Ba Vành.


Tức Trà Trung, Trà Bắc. Trà Đoài thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trà Lũ là nơi cố thủ của Phan Bá Vành (vua Ba Vành) khi bị quân triều đình đàn áp. Phan Bá Vành lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa nông dân lớn dưới triều vua Minh Mạng.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)