Trên trời có ông sao Tua,
Ở làng Nguyệt Giám có vua Ba Vành.
Phương đông quật lũ hùng tinh,
Làm cho bảy viện tan tành ra tro.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)