Trên trường thi, dưới cũng trường thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy ai?
- Trên trường thi, dưới cũng trường thi,
Đường này quan cấm, em thì cậy anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970