- Trèo lên cây gạo cao cao,
Lệ cheo làng Nhót độ bao nhiêu tiền?
- Cheo thời có bảy quan hai,
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ.
- Thôi thôi tôi giã ơn cô,
Tiền cheo cũng nặng, trăm vồ cũng đau.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002