Trèo lên cây gạo cao cao,
Kìa vạc nấu đó, kìa ao dặm bìa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002