Trèo lên cây bưởi hái bòng,
Đưa dao ta gọt xem lòng ngọt chua.
Bòng em không ngọt, không chua,
Tiền trăm, bạc núi chưa mua được bòng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006