Trâu đâu buộc ngõ ông cai!
Hoãn đâu mà lại đeo tai bà nghè!
Ngựa đâu buộc ngõ ông nghè!
Gà đâu gáy ở đầu hè ông cai!


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970