Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng,
Đắng the ngoài vỏ, trong lòng ngọt thanh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)