Thiếp mà chẳng đặng gần chàng,
Quyết lòng chờ đợi hoa tàn cũng ưng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975