Thề rằng sẩm chẳng thấy gì,
Sẩm mà nói dối, sẩm thì cũng đui.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969