Thế gian họ nói không lầm,
Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)