Thẻ tôi lĩnh có hai đồng,
Ông cai lĩnh hộ, trừ công năm hào.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)