Thấy bạn mà chẳng thấy chàng,
Bâng khuâng như mất lọng vàng trên tay.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975