Thân em - rau muống dưới hồ,
Nay chìm mai nổi biết mô cho thành?