Thân em như thể chuông đồng,
Để trên bàn Phật, đứng trong hai hàng.
Thân anh như thể cái chày,
Bỏ lăn lăn lóc đợi ngày dọng chuông.