Thân em như phận con rùa
Lên đình đội hạc, xuống chùa đồi bia.