Thân em như cánh hoa hồng,
Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô!