Thân em đi lấy chồng chung,
Khác nào như cái bung xung chịu đòn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004