Thà rằng chịu lạnh nằm không,
Còn hơn lấy gái lẹm cằm, răng hô.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009